วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัดไผ่ล้อม เที่ยวชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม

วัดไผ่ล้อม เที่ยวชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม


วัดไผ่ล้อม ที่นี่เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของเมืองจันทบุรีเป็นวัดเก่าแก่และบังเป็นพนะอารามหลวงอีกด้วย วัดไผ่ล้อมมีโบสถ์ที่สวยงามซึ่งภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่น่าสนใจ ปัจจุบันวัดไผ่ล้อมมีการสร้างโบสถ์หลังใหม่เป็นสถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในภาดตะวันออก

วัดไผ่ล้อม เป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณตัวเมืองจันทบุรี จาก รูปแบบทางสถาปัตยกรรม มีกำแพงแก้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้านแต่ละด้านมีช่องทางเข้า ฉนวนด้านหลังมีเสารองรับ 5 ต้น ไม่มีบัวหัวเสา ฐานอาคารเป็นเส้นตรง ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพต้นไม้ประเภทบอนไซและดอกไม้แบบจีน เรื่องทศชาติ และพุทธประวัติ ลักษณะการเขียนน่าจะเป็นจิตรกรรมที่เขียนขึ้นหลังรัชกาลที่ 3  เนื่องจากมีชาวต่างชาติปรากฏเป็นจำนวนมากในภาพวาด

ประวัติวัดไผ่ล้อมจันทบุรี


สันนิษฐานว่าวัดไผ่ล้อมน่าจะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สัมยอยุธยาตอนปลาย เนื่องจากโบสถ์เดิมเป็นทรงโค้งที่เรียกว่าตกท้องช้าง แบบเดียวกับสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายถึงต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อประมาณ 80 กว่าปีก่อนวัดไผ่ล้อมเป็นศูนย์กลางการศึกษา พระสงฆ์ รวมถึงลูกหลานของชาวจันท์ จะมาเรียนหนังสือและมาศึกษาพระธรรมที่วัดนี้

การเดินทางมาวัดไผ่ล่อม จันทบุรี


ตั้งอยู่บนถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิตร อยู่ทางซ้ายของแม่น้ำจันทบุรี  อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำจันทบุรี มีพื้นที่ 28 ไร่ วัดสร้างเมื่อปี พ.ศ.2320 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2325 ได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง เมื่อปี พ.ศ.2509 และ พ.ศ.2514 และได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.2539ห่างจากโรงแรมเค.พี.แกรนด์ ประมาณ 500 เมตร

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น