วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ชมพระยอดธงกู้ชาติ ณ วัดพลับ จันทบุรี

ชมพระยอดธงกู้ชาติ ณ วัดพลับ จันทบุรี


วัดถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธตั่งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน วันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวของวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี วัดแห่งนี้เป็นวัดที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสต์การกู้ชาติของพระเจ้าาตากฯ ปัจจุบันวัดแห่งนี้ยังคงความขลังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่ที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือสภาพความเก่าแก่ วัดแห่งนี้ก็คือ วัดพลับ

วัดพลับ ตามหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานว่าพื้นที่ชุมชนวัดพลับและบ้านบางกะจะคงมีอายุในราว พ.ศ. 2300 เป็นบริเวณที่กองทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชได้ใช้พักไพร่พล สิ่งก่อสร้างในวัดมีด้วยกันหลายสมัย ตู้พระไตรปิฎกไม้ลงรักปิดทองเขียนลายรดน้ำศิลปะแบบอยุธยาตอนปลาย เจดีย์ทรงปรางค์สร้างเมื่อ พ.ศ.2441 หอไตรกลางน้ำเป็นอาคารไม้ เสารองรับหลังคาเป็นของเดิมมีเขียนลายรดน้ำปิดทอง อายุเก่ากว่าสมัยก่อนอยุธยา ได้รับการซ่อมครั้งล่าสุด เมื่อพ.ศ. 2518 เจดีย์กลางน้ำเป็นเจดีย์ทรงระฆัง รูปแบบรัตนโกสินทร์ วิหารไม้หลังคาทรงจตุรมุขที่มีอายุนับร้อยปี ภายในประดิษฐานพระประธานปางทุกรกิริยา สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน เมื่อครั้งเสด็จ เมืองจันทบุรี และพระอุโบสถแห่งนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ปลุกเสกมุรธาภิเษกในสมัยต้นราชวงศ์ จักรี (มุรธาภิเษก คือ น้ำรดพระเศียรในงานราชาภิเษก หรือพระราชพิธีอื่นๆ - พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525)

ภาย ในวัดมีพระปรางค์ ซึ่งมีเจดีล้อมรอบ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ได้เสด็จมาประทับพักแรมอยู่ที่วัดนี้ ก่อนจะยกทัพเข้าตีเมืองจันทบูร และได้ทรงพระราชทานพระยอดธงแก่กองทหาร พระยอดธงที่เหลือได้นำมาบรรจุไว้ในเจดีย์ ต่อมาเจดีย์หักพังลงมา จึงได้นำพระยอดธงส่วนหนึ่ง ไปบรรจุไว้ในพระปรางค์องค์นี้ ในวงการพระเครื่องเรียกพระยอดธงนี้ว่า พระยอดธงกู้ชาติ มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่ต้องการของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

นอกจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จะทรงพระราชทานพระยอดธงให้แก่หมู่ทหารแล้ว บรรดาทหารทั้งหลายยังได้รับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งในสมัยต่อมาน้ำพระพุทธมนต์ที่ประกอบพิธีในอุโบสถวัดพลับถือว่าเป็นน้ำ พระพุทธมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ จะต้องประกอบด้วยน้ำพระพุทธมนต์จากวัดพลับนี้ด้วย โดยนำน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จากถ้ำพระนารายณ์ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีและน้ำจากสระแก้วที่วัดสระแก้ว ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ มารวมกันทำพิธีปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ เป็นเวลาสามวันสามคืนจนเสร็จพิธี ตามทะเบียนโบราณสถานของกรมศิลปากร โบราณสถานวัดพลับที่ขึ้นทะเบียนไว้ประกอบด้วย

ด้านหลังวัดเคยมี

"สำซ่าง" ซึ่งเชื่อว่าเหลืออยู่ที่วัดนี้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น เป็นที่เผาศพแบบโบราณ มีลักษณะเป็นหลังคาลดชั้น 5 ชั้น ยอดแหลมมุงด้วยกระเบื้องเกล็ดเต่า (กระเบื้องดินเผาปลายตัดเป็นมุมแหลม ผิวด้านสีแดงตามเนื้อดิน ใช้มุงหลังคา โบสถ์ วิหาร : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525) แต่ปัจจุบันพังทลายลงไปแล้ว

ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมก็เชฺิญมาเที่ยวได้นะครับจังหวัดจันทบุรีมีดีกว่าที่คุณรู้มาแน่นอนครับ

 ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปวัดพลับ


ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางกะจะ ห่างจากค่ายเนินวงประมาณ 1 กิโลเมตร สังเกตป้ายบอกทางเข้าทางซ้าย

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น